Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

suvenýr na Spartakiádu, Strahov

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2008-11-28
Nahráno: 1985-06-27
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 081127162427.mp3

Stadion na Strahově, kde se konaly slavné Spartakiady, úryvek z rozhlasu a nová nahrávka z napolo opuštěného obřího komplexu z roku 2007. Funkcionář Jiří Chaloupecký, v občanském životě železniční úředník v roce 1921 zavedl pro hromadném svičení název Spartakiáda, který měl spojovat pokrokovost revolučních tradic s tělovýchovou a současně mít mezinárodní charakter. Název byl používán od roku 1921 až do druhé světové války pro označení dělnických tělovýchovných slavností, organizovaných Komunistickou stranou. Po únoru 1948 došlo k rozpuštění Sokola - tradiční a početně nejsilnější tělocvičné organizace, ale v roce 1953 se opět zrodila myšlenka masových tělovýchovných vystoupení, která měla dokumentovat "radostný život při budování socialismu". Měla to být jedna z nejvýznamnějších politických akcí československa. V přímé vazbě na tradice předválečné proletářské tělovýchovy byl pro nově koncipované akce zvolen název "spartakiáda", který byl už od konce 20. let užíván v ruštině i v dalších jazycích. Antonín Zápotocký v březnu 1954 konstatoval, že "první celostátní spartakiáda musí být vedena myšlenkou předčit a překonat po všech stránkách to, co až doposud bylo ukázáno na dřívějších sokolských sletech, dělnických olympiádách i spartakiádách". Od roku 1955 se celostátní spartakiády konaly vždy v pětiletých intervalech. Ten interval byl porušen v roce 1970. Spartakiády byly považovány za politicky a ideologicky prioritní akci proto, že byly prezentovány i jako nejvýraznější akce k oslavě osvobození Československa Rudou armádou v roce 1945. Politické poselství spartakiád bylo vyjádřeno ústředním ideovým heslem, texty doprovázejícími jednotlivé skladby, optimistickými melodiemi i povinným nácvikem skladeb ve školách, v armádě a v dalších organizacích. Pamatuju si na navštěvu spartakiády když mi bylo 5 let. Potom jsme ve škole necvičovali, ale nikdy jsme nebyli vybráni ke konečné performanci.Nacvičovoval jsem povinně i na UK, ale potom jsem se tomu vyhnul. Dodnes mam v hlavě zaseknuty nějaké pohyby, které jsme se tehdy učili. Spartakiáda byla opravdu působivá divadelní událost.