Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Podzimní déšť v Milíčovském lese

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2012-01-06
Nahráno: 2011-10-14
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 120105083556.mp3

Milíčovský les na jižním okraji Prahy mezi Šeberovem a Hostivaří byl založen začátkem 18. století jako obora a bažantnice patřící k majetku Milíčovského dvora. V roce 2007 odkoupilo les Hlavní město Praha od soukromého majitele dnes je les je součástí přírodního parku Botič – Milíčov. Jde o velké lesnaté území v rozloze skoro 100 hektarů. Mimo lesnatého území je tvořeno kaskádou rybníků na Milíčovském potoce, což je přítok Botiče. Jsou zde lesní společenstva v poměrně přirozeném složení s výskytem řady vzácných lupenatých hub nebo chráněných bezobratlých – roháčem obecným a krajníkem hnědým, tak i mokřadní porosty v rybnících (s mokřadními druhy střevlíků). Na rybnících žije řada druhů ptáků a obojživelníků. Vyskytuje se zde vzácný tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), ovšem pouze na starých dubech na hrázi rybníku Homolka. Výskyt tesaříka, resp. jeho požerky a výletové otvory byly zjištěny pouze na jednom osluněném kmeni. Ostatní kmeny jsou víceméně zastíněné buď korunou nebo náletovými dřevinami.